Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., Česká republika

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Česká republika

Pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Vystudovala v letech 1961–1966 s červeným diplomem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biologie–chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. Na katedře obecné zoologie absolvovala postgraduální studium, získala titul RNDr. (1971) a CSc (1972). Po obhájení disertační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologických membránách byla v roce 1980 jmenována a ustanovena docentkou obecné a srovnávací fyziologie. Absolvovala několik studijních zahraničních pobytů (Polsko, Nizozemí, SSSR, NDR). V roce 1981 byla jmenována vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK. Tuto funkci zastávala do roku 1990. V roce 1987 obhájila disertační práci Fyziologická funkce fosfoinozitidů a získala titul DrSc. V roce 1989 ji prezident ČR jmenoval profesorkou fyziologie. Na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK pracovala až do svého odchodu do důchodu (2006). Jeden školní rok vyučovala biologii na Waldorfském lyceu, v letech 2007–2012 měla částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK.

Byla řešitelkou řady vědeckých grantů, autorkou pěti odborných skript, členkou redakční rady časopisu News in Physiological Sciences (USA) a časopisu Fluoride, členkou několika českých a mezinárodních vědeckých společností.

V r. 1995 dostala diplom Amerického biografického ústavu Žena roku.

Ve spolupráci s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem se zabývala výzkumem Alzheimerovy nemoci a v této oblasti získala několik ocenění. Publikovala více než 300 odborných vědeckých prací a je autorkou 14 populárně naučných knih, z nichž některé se staly bestselery. V roce 1990 absolvovala 2měsíční kurz v Centru netradiční medicíny v Moskvě a po dobu 15 let se zabývala léčitelstvím pomocí bezkontaktní masáže. Od roku 2006 se zabývá výzkumem patogeneze poruch autistického spektra a její články v zahraničních časopisech mají veliký ohlas. Je zvána na různé světové kongresy. Věnuje se přednáškové činnosti a publicistice. Vdaná, manžel Otakar zemřel v roce 2009, 2 děti, MUDr. Kateřina Seimlová (1965), Mgr. Otakar Strunecký, PhD. (1974).

 
Záznam ústní prezentace Prof. Anny Strunecké na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.